Βρέθηκαν 21 αποτελέσματα, 2 σελίδες

Μαριανέλλα Α. Ιωάννου

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη για οποιαδήποτε υπόθεση εντός της χώρας, με μόνη προϋπόθεση η υπογραφή να γίνει στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, ασχολούμαστε με όλα τα είδη συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν τομείς όπως Ακίνητα, Εταιρείες, Κληρονομικά, Οικογενειακά, Πληρεξούσια, Συμβάσεις, Ένορκες Βεβαιώσεις, Πλειστηριασμούς, Ναυτικά και Αεροπορικά, Πνευματική Ιδιοκτησία.Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες σχετικές με ακίνητα, εταιρείες, κληρονομιές, οικογενειακά, πνευματική ιδιοκτησία. Επίσης, πληρεξούσια, συμβάσεις, ένορκες βεβαιώσεις και πλειστηριασμοί. Υπεύθυνη εργασία σε λογικές τιμές.Αναλαμβάνονται μεταβιβάσεις ακινήτων, σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, γονικές παροχές, δωρεές, πληρεξούσια, διαθήκες, σύσταση εταιρειών οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων, ένορκες βεβαιώσεις για δικαστικές υποθέσεις, σύμφωνα συμβίωσης, αναγνώριση τέκνου, πλειστηριασμοί.Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες για κάθε θέμα που σχετίζεται με την ειδικότητα του συμβολαιογράφου από προσύμφωνα και οριστικά συμβόλαια, αγοραπωλησίες, υποθήκες, μεταβιβάσεις, κληρονομικά και διαθήκες, γονικές παροχές και ένορκες βεβαιώσεις έως σύσταση εταιρειών, πληρεξούσια, σύμφωνα συμβίωσης και μισθωτήρια συμβόλαια.Συμβολαιογράφος αναλαμβάνει όλες τις υποθέσεις από προσύμφωνα και οριστικά συμβόλαια, αγοραπωλησίες, υποθήκες, μεταβιβάσεις, κληρονομικά και διαθήκες, γονικές παροχές και ένορκες βεβαιώσεις έως σύσταση εταιρειών, εργολαβικά, εκχωρήσεις εταιρικών μεριδίων, πληρεξούσια, σύμφωνα συμβίωσης, μισθωτήρια συμβόλαια, μεταβιβάσεις ακινήτων, συγχωνεύσεις, μετατροπές και λύσεις εταιρειών.Αναλαμβάνουμε όλες τις υποθέσεις με τις οποίες απασχολείται ένας συμβολαιογράφος και παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε θέμα που σχετίζεται με την ειδικότητα του συμβολαιογράφου από προσύμφωνα και οριστικά συμβόλαια, αγοραπωλησίες, υποθήκες, μεταβιβάσεις, κληρονομικά και διαθήκες, γονικές παροχές και ένορκες βεβαιώσεις έως εργολαβικά, πληρεξούσια, σύμφωνα συμβίωσης, μεταβιβάσεις ακινήτων και κάθε άλλη υπόθεση που δύναται να αναλάβει ένας συμβολαιογράφος.Το συμβολαιογραφείο μας ασχολείται με όλες τις συμβολαιογραφικές υποθέσεις: σύμφωνα συμβίωσης, αναγνώριση τέκνων, διαθήκες, αποδοχές κληρονομιάς, υπολογισμοί αντικειμενικών αξιών, πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, αγοραπωλησίες, μεταβίβαση ακινήτων.Οι παρεχόμενες συμβολαιογραφικές υπηρεσίες μας είναι οι ακόλουθες: αγοραπωλησίες, προσύμφωνα, γονικές παροχές, δωρεές, σύσταση εταιρειών, τροποποιήσεις καταστατικών, πλειστηριασμοί, διαθήκες, αποδοχές κληρονομιάς, πληρεξούσια, συμβάσεις, ένορκες βεβαιώσεις.Αναλαμβάνω όλες τις υποθέσεις με τις οποίες απασχολείται ένας συμβολαιογράφος. Ασχολούμαι με συμβόλαια, μεταβιβάσεις, αναγνώριση τέκνου, σύμφωνα συμβίωσης, γονικές παροχές, αποδοχές κληρονομιάς, ένορκες βεβαιώσεις, πληρεξούσια.Συμβολαιογραφικές πράξεις όπως αγοραπωλησίες, μεταβιβάσεις ακινήτων, διαθήκες, δωρεές, γονικές παροχές, ένορκες βεβαιώσεις, σύσταση και λύση εταιρειών, πληρεξούσια, σύμφωνα συμβίωσης.Ενασχόληση με όλες τις συμβολαιογραφικές υποθέσεις: σύμφωνα συμβίωσης, αναγνώριση τέκνων, διαθήκες, δωρεές, αποδοχές κληρονομιάς, υπολογισμοί αντικειμενικών αξιών, πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, αγοραπωλησίες, μεταβίβαση ακινήτων.Συμβολαιογράφος αναλαμβάνει υποθέσεις όπως προσύμφωνα και οριστικά συμβόλαια, αγοραπωλησίες, υποθήκες, μεταβιβάσεις, κληρονομικά και διαθήκες, γονικές παροχές και ένορκες βεβαιώσεις, σύσταση εταιριών, πληρεξούσια, σύμφωνα συμβίωσης, μισθωτήρια συμβόλαια.