Βρέθηκαν 7 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Παρέχω όλες τις νομικές υπηρεσίες και συμβουλές που αφορούν τον κλάδο των ακινήτων. Νομικές έρευνες ακινήτων, μισθωτήρια συμβόλαια ακινήτων, παράσταση σε συμβόλαια αγοραπωλησίας, μεταγραφές σε υποθηκοφυλακεία, δηλώσεις στο κτηματολόγιο, επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών.Φοροτεχνικές συμβουλές, νομικές συμβουλές επίλυσης εργατικών διαφορών, φορολογικές δηλώσεις πάσης φύσεως, τήρηση βιβλίων Β` και Γ` κατηγορίας, δηλώσεις ΕΝΦΙΑ, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, μισθοδοσία, εργατικά, ασφαλιστικά, συμβουλευτική επιχειρήσεων.Διαθέτουμε πλούσια εμπειρία σε αστικές, διοικητικές και ποινικές υποθέσεις και παρέχουμε νομικές συμβουλές τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες. Υπεύθυνη εργασία, συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε ανταγωνιστικές τιμές.Το δικηγορικό γραφείο μας προσφέρει νομικές υπηρεσίες στους πελάτες του με απόλυτη υπευθυνότητα, πλήρη εχεμύθεια και συναίσθηση των αναγκών τους. Βασικός σκοπός η έγκαιρη και επιτυχής εκπροσώπηση των πελατών και η διεκπεραίωση των υποθέσεών τους με γνώμονα το συμφέρον τους. Η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών συμπεριλαμβάνει τόσο τη δικαστική όσο και την εξώδικη αντιπροσώπευση, ενέργειες, διαπραγματεύσεις και νομικές συμβουλές.Διαθέτοντας την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση, παρέχουμε νομικές συμβουλές και υπηρεσίες, εκπροσωπώντας τόσο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), όσο και νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ). Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν το σύνολο του φάσματος της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και, ειδικότερα, στο αστικό, εμπορικό, τραπεζικό, κληρονομικό, εργατικό και οικογενειακό δίκαιο, στο δίκαιο εταιρειών και επιχειρήσεων και στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.Σας παρέχουμε νομικές συμβουλές και οργανώνουμε με το καλύτερο τρόπο την λειτουργία της εταιρείας σας ενώ παράλληλα σας παρέχεται συνεχής ενημέρωση για την οικονομική της πορεία. Μαζί θα θέσουμε υψηλούς στόχους, θα οργανώσουμε και θα εκπαιδεύσουμε το προσωπικό σας ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά οικονομικά αποτελέσματα. Η αδιάκοπη παρακολούθηση και ενημέρωση, σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση στο ισχύον φορολογικό σύστημα αποτελεί σημαντική παράμετρο για την άσκηση της δραστηριότητάς μας.Παρέχονται εξατομικευμένες νομικές συμβουλές, νομική προστασία και πλήρης εκπροσώπηση τόσο εξωδικαστικά όσο και δικαστικά. Είμαστε στη διάθεση του πελάτη ανά πάσα στιγμή και κοντά στις ανάγκες του ενώ οι αμοιβές μας προσδιορίζονται πάντα σε λογικά και προσιτά επίπεδα λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε ειδικών συνθηκών κάθε υπόθεσης. Ειδικές τιμές για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.