Βρέθηκαν 6 αποτελέσματα, 1 σελίδα.Μεγάλη εμπειρία σε έρευνες και μελέτες για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της πολιτιστικής και χωρικής ανάπτυξης. Ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, συντήρηση, αναστήλωση, ανάδειξη διατηρητέων, πολεοδομικές μελέτες, ρυμοτομικές μελέτες, μελέτες αστικού σχεδιασμού, αστικές αναπλάσεις, διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων. Συμβουλές πολιτιστικής και χωρικής ανάπτυξης.Μηχανικός με μεγάλη εμπειρία, αναλαμβάνει τοπογραφικές και πολεοδομικές μελέτες, ανάπτυξη συστημάτων GIS, φωτοερμηνείες, φωτογραμμετρικές μελέτες, ενεργειακά πιστοποιητικά, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, βεβαιώσεις μηχανικού, οριοθετήσεις οικοπέδων, αγροτεμαχίων και κτιρίων, αποτυπώσεις εκτάσεων.Πραγματοπούνται τοπογραφικές, κτηματογραφικές, χαρτογραφικές, πολεοδομικές μελέτες και γενικά εργασίες, που αποσκοπούν στην ακριβή καταμέτρηση, τον καθορισμό, την αναπαράσταση του μεγέθους και της μορφής της επιφάνειας της γης. Τέλος, διενεργούνται και πραγματογνωμοσύνες.Το γραφείο μας πραγματεύεται διάφορες πτυχές της αρχιτεκτονικής μελέτης, αναλαμβάνοντας έργα πολλαπλών εφαρμογών, όπως η παραγωγή χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών, ο οικιστικός σχεδιασμός, η εσωτερική διακόσμηση, οι βιοκλιματικές εφαρμογές, οι ρυθμιστικές και πολεοδομικές μελέτες.Το τεχνικό γραφείο μας ασχολείται με όλα τα θέματα αρχιτέκτονα μηχανικού, δηλαδή μελέτες, επιβλέψεις, κατασκευές και έκδοση πάσης φύσεως οικοδομικών αδειών ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Επίσης αναλαμβάνουμε τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών, βεβαιώσεις κύριας χρήσης και βεβαιώσεις νομιμότητας σύμφωνα με τις νέες πολεοδομικές και κτηριοδομικές διατάξεις.Τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει πολεοδομικές, τοπογραφικές μελέτες, διορθωτικές πράξεις εφαρμογής, τοπογραφικά διαγράμματα, βεβαιώσεις μεταβιβάσεων, ενεργειακά πιστοποιητικά, διορθώσεις, χωρικές μεταβολές κτηματολογίου.